Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

XXXI Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu  20 kwietnia 2022 roku /środa/ o godz. 1630 w Sali „konferencyjnej” 72 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68 odbyły się obrady  XXXI Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu oraz z działalności międzysesyjnej Zarządu      Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Tomaszowskiego za 2021 rok.
 9. Informacja w zakresie bezpieczeństwa epizootycznego oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia           publicznego za rok 2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Tomaszowskiego w zakresie ochrony           przeciwpożarowej za 2021 rok.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku.
 12. Informacja z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków Funduszu           Przeciwdziałania COVID- 19 na lata 2021-2022 – wykonanie na 31.12.2021 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/  zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

2/  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,

3/ przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu              Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami          wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o            

4/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków                           przeznaczonych na ich realizację w Powiecie Tomaszowskim na 2022 rok,

5/  udzielenia pomocy finansowej Miastu Tomaszów Lubelski,

6/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubycza Królewska,

7/ w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

      terytorium tego państwa,

 8/  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Czerwonogradzkiej Rejonowej Radzie na

      Ukrainie,

  9/  rozpatrzenia skargi na Starostę Tomaszowskiego,     

10/  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Pana K.O.

  z dnia 31 marca 2022 r. dotyczącej zaskarżenia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie

 Lubelskim nr XXX/327/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.       

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Odpowiedzi na wnioski i oświadczenia.
 3. Zakończenie obrad.                                                                   

Skip to content