Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68
ul. Lwowska 6822-600 Tomaszów Lubelski tel: +48 84 664 3535 fax: +48 84 664 4111 e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl www: https://powiat-tomaszowski.com.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2004-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizowana dnia: 2024-03-18

2022-03-30

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim jest Ewelina Kuma, adres poczty elektronicznej ekuma@etomaszow.org.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 12 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Osuch, adres poczty elektronicznej informatyk@powiat-tomaszowski.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 25 87.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku prowadzi od strony ul. Lwowskiej. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną oraz godzinami otwarcia. Po prawej stronie znajduje się dzwonek przywołania.

Osoby niepełnosprawne przybywające do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia zlokalizowanego od strony ul. Żwirki i Wigury /od strony parku miejskiego/ dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu podjazd z poręczami po obu stronach  dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście to oraz dźwig osobowy funkcjonujący przy tym wejściu umożliwiają dotarcie do wszystkich stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim zlokalizowanych w budynkach administracyjnych przy ulicy Lwowskiej 68 i ulicy Żwirki i Wigury 2. Winda wyposażona jest w moduł głosowy oraz przyciski z opisem w alfabecie Braille’a. Drzwi wejściowe są automatyczne i oznaczone kontrastowymi taśmami.

Na każdym piętrze zamontowane są plany tyflograficzne – plan budynku zawiera oznaczenie m.in. miejsc pomieszczeń, windy, dróg ewakuacyjnych, toalet, punkt TU JESTEŚ i legendę.

Korytarze i drzwi w budynku są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach.

Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczonych jest 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

OBSŁUGA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Starostwa bądź do Sekretariatu urzędu znajdującego się na I piętrze budynku administracyjnego z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika.

Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej merytoryczny pracownik z danego wydziału udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu pomocy przy załatwianiu sprawy bądź udają się do merytorycznych miejsc pracy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Tłumacz online języka migowego

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oferuje usługę Wideotłumacz dla osób głuchych.  Gdy wejdziesz do budynku przy ulicy
Lwowskiej 68 poszukaj Sekretariatu Starostwa (I piętro). Tam poinformuj pracowników, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy
sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz. Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00, środa, czwartek i w piątek od 7:30 do 15:30 a wideotłumacz od 8:00.

Pętle indukcyjne

W budynku Starostwa Powiatowego znajdują się pętle indukcyjne w wymienionych poniżej miejscach:

– w Sekretariacie na I piętrze znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa;

– Wydział Komunikacji i Drogownictwa posiada 3 pętle indukcyjne stanowiskowe w pokoju nr 1 oraz po jednej pętli indukcyjnej stanowiskowej w pokoju nr 3 i nr 4;

– w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa przenośna pętla indukcyjna.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możesz wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren Starostwa
Powiatowego z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego
status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. W windzie obecna jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi oraz panel oznaczony w alfabecie Braille’a.

 

kontakt

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski

tel: +48 84 664 3535
fax: +48 84 664 4111

godziny pracy

LINKI

poniedziałek, środa – piątek: 7:30-15:30

wtorek: 8:00-16:00

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

Mapa strony

facebook

youtube

Copyright by powiat-tomaszowski.com.pl
Skip to content