Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Honorowy Patronat Starosty Tomaszowskiego

        Honorowy Patronat Starosty Tomaszowskiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, konferencje, uroczystości jubileuszowe, festiwale, zawody sportowe, targi, koncerty, wystawy, kongresy, festyny i pikniki, itp. o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami Samorządu Powiatu Tomaszowskiego szczególnie w zakresie :

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator wydarzenia. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Starosty Tomaszowskiego powinien zostać złożony co najmniej na 14 dni przed organizowanym przedsięwzięciem.

Honorowym Patronatem nie są obejmowane inicjatywy związane z budową inwestycji czy powstaniem publikacji.

Wypełniony formularz wniosku można przesłać:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski,
 • e-mailem na adres: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl,
 • składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Organizator wydarzenia objętego Patronatem zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych:

 • logo Honorowego Patronatu Starosty Tomaszowskiego,
 • informacji, że wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Tomaszowskiego.

Ponadto organizator zobowiązany jest do przesłania sprawozdania z materiałem zdjęciowym (5 zdjęć) z przebiegu wydarzenia najpóźniej do 30 dni po zakończeniu wydarzenia.

Skip to content