Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3531L w miejscowościach Chodywańce i Żurawce Osada”

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3339/PolskiLad

DOFINANSOWANIE –3 858 501,59 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI –3 937 426,52 zł

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Jarczów i gminy Lubycza Królewska w miejscowościach Chodywańce i Żurawce Osada.

Zadanie obejmuje w swoim zakresie przebudowę istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 3531L od km 1+760,00 do km 2+360,00 na długości 0,6 km w miejscowości Chodywańce i od km 5+300,00 do km 5+825,00 na długości 0,525 km w miejscowości Żurawce Osada. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1,125 km.

Zakres robót na przedmiotowym odcinku obejmuje:

  • wzmocnienie istniejącej jezdni drogi powiatowej,
  • poszerzenie istniejącej drogi powiatowej,
  • budowę / przebudowę zatok autobusowych,
  • przebudowę i budowę chodników,
  • remont istniejących przepustów pod drogą powiatową oraz pod zjazdami,
  • przebudowę zjazdów,
  • zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,
  • wykonanie kanału technologicznego,
  • wycinkę kolidujących drzew i krzewów z projektowaną inwestycją,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowania drogi.

Realizacja zadania w znacznym stopniu poprawi dostępność transportową mieszkańców gmin do ośrodków gospodarczych i do usług publicznych. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności i czasu reakcji dla służb ratowniczych i porządkowych do tych terenów dla jednostek straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz policji. Realizacja zadania umożliwi także dalszy rozwój transportu zbiorowego.

Skip to content